Đóng

Giới thiệu

11 / 12 2019

Hệ thống quản lý chất lượng

Với các thành viên chủ chốt đều đã làm việc cùng nhau dưới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, Việt Nhật định hướng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 ngay từ những ngày đầu.

Bước sang năm 2016, Việt Nhật chính thức xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 mới nhất và đạt chứng nhận từ Bureau Veritas Certification, tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu thế giới.

Tháng 10/2022, Việt Nhật tái chứng nhận lần 2 thành công, tiếp tục duy trì, cải tiến và hoàn thiện hệ thống, với sự cam kết cao nhất từ Ban lãnh đạo công ty.